Từ điển Dict9
EV

periscope Tiếng Anh là gì?

ENperiscope
Danh từ
kính tiềm vọng (để nhìn từ dưới tàu ngầm)