Từ điển Dict9
EV

perishables Tiếng Anh là gì?

ENperishables
Danh từ
(số nhiều)
thực phẩm dễ hỏng