Từ điển Dict9
EV

perisher Tiếng Anh là gì?

ENperisher
Danh từ
(từ lóng, cũ) người quấy rầy; thằng bé hay quấy.