Từ điển Dict9
EV

perisperm Tiếng Anh là gì?

ENperisperm
Danh từ
(thực vật học) ngoại nhũ