Từ điển Dict9
EV

peristalith Tiếng Anh là gì?

ENperistalith
Danh từ
(khảo cổ học) đá quanh mộ