Từ điển Dict9
EV

peristaltic Tiếng Anh là gì?

ENperistaltic
Tính từ
(sinh vật học) nhu động