Từ điển Dict9
EV

peristome Tiếng Anh là gì?

ENperistome
Danh từ
(thực vật học) lông răng (ở miệng túi bào tử của rêu)
(động vật học) vùng quanh miệng