Từ điển Dict9
EV

periwinkle Tiếng Anh là gì?

ENperiwinkle
Danh từ
(thực vật)
cây dừa cạn
Danh từ
(động vật) (cách viết khác winkle)
ốc vùng triều