Từ điển Dict9
EV

perjured Tiếng Anh là gì?

ENperjured
Tính từ
có tội khai man trước toà