Từ điển Dict9
EV

perjurer Tiếng Anh là gì?

ENperjurer
Danh từ
(luật học)
kẻ bội thề