Từ điển Dict9
EV

perjury Tiếng Anh là gì?

ENperjury
Danh từ
(luật học)
sự bội thề
lời nói láo bội thề