Từ điển Dict9
EV

perky Tiếng Anh là gì?

ENperky
Tính từ
tự đắc, vênh váo; xấc xược, ngạo mạn