Từ điển Dict9
EV

permanency Tiếng Anh là gì?

ENpermanency
Danh từ
(khẩu ngữ)
như permanence
cái lâu dài; việc làm lâu dài
is the new post a permanency?
chức vụ mới có được lâu dài không?