Từ điển Dict9
EV

permanganate Tiếng Anh là gì?

ENpermanganate
Danh từ
(cách viết khác potassium permanganate, permanganate of potash)
(hóa học) pemanganat; (dược) thuốc tím