Từ điển Dict9
EV

permeability Tiếng Anh là gì?

ENpermeability
Danh từ
tính thấm; độ thấm