Từ điển Dict9
EV

permeable Tiếng Anh là gì?

ENpermeable
Tính từ
thấm, thấm qua được