Từ điển Dict9
EV

permittivity Tiếng Anh là gì?

ENpermittivity
Danh từ
(điện học) hằng số điện môi