Từ điển Dict9
EV

permute Tiếng Anh là gì?

ENpermute
Động từ
hoán vị