Từ điển Dict9
EV

pernickety Tiếng Anh là gì?

ENpernickety
Danh từ
(khẩu ngữ, thường xấu)
tỉ mỉ quá, tỉ mẩn