Từ điển Dict9
EV

pernorate Tiếng Anh là gì?

ENpernorate
Nội động từ
kết luận bài diễn văn
nói dài dòng văn tự