Từ điển Dict9
EV

pernoration Tiếng Anh là gì?

ENpernoration
Danh từ
đoạn kết của bài diễn văn