Từ điển Dict9
EV

perpend Tiếng Anh là gì?

ENperpend
Ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) cân nhắc, suy nghĩ