Từ điển Dict9
EV

perpetrate Tiếng Anh là gì?

ENperpetrate
Động từ
phạm (tội ác…); có tội gây ra (một vụ lừa đảo…)