Từ điển Dict9
EV

perpetration Tiếng Anh là gì?

ENperpetration
Danh từ
sự phạm (tội ác…); sự có tội (một vụ tai tiếng…)