Từ điển Dict9
EV

perpetrator Tiếng Anh là gì?

ENperpetrator
Danh từ
người phạm tội; người có tội (một vụ tai tiếng…)