Từ điển Dict9
EV

perpetuate Tiếng Anh là gì?

ENperpetuate
Động từ
làm cho tồn tại mãi; lưu truyền
những biện pháp ấy sẽ làm cho sự thù địch giữa hai nhóm tồn tại mãi mãi