Từ điển Dict9
EV

perpetuation Tiếng Anh là gì?

ENperpetuation
Danh từ
sự làm cho tồn tại mãi, sự lưu truyền