Từ điển Dict9
EV

perpetuity Tiếng Anh là gì?

ENperpetuity
Dahh từ
in perpetuity
mãi mãi, vĩnh viễn
be granted in perpetuity to
được cấp vĩnh viễn cho