Từ điển Dict9
EV

perquisite Tiếng Anh là gì?

ENperquisite
Danh từ
(thường số nhiều)
(khẩu ngữ perk) bổng ngoại, tiền lĩnh thêm, hàng lĩnh thêm; quyền lợi thêm (ngoài tiền lương)
quyền lợi thêm ở chỗ được sử dụng xe của công ty
đặc quyền (do cương vị mà có)
chính trị trước đây ở Anh vốn là đặc quyền của các giai cấp tư sản