Từ điển Dict9
EV

persecution Tiếng Anh là gì?

ENpersecution
Danh từ
sự truy hại, vụ truy hại
they suffered persecution for their beliefs
họ bị truy hại vì tín ngưỡng của họ
ông ta đang viết về lịch sử các vụ truy hại mà chủng tộc ông từng là nạn nhân