Từ điển Dict9
EV

persiflage Tiếng Anh là gì?

ENpersiflage
Danh từ
lời trêu chọc nhẹ; lời giễu cợt