Từ điển Dict9
EV

perspex Tiếng Anh là gì?

ENperspex
Danh từ
nhựa Perspex, nhựa thủy tinh (nhựa trong suốt, nhiều khi dùng thay thủy tinh vì không vỡ ra từng mảnh như thủy tinh)