Từ điển Dict9
EV

persuasiveness Tiếng Anh là gì?

ENpersuasiveness
Danh từ
sức thuyết phục
the persuasiveness of his argument
sức thuyết phục của lý lẽ của anh ta