Từ điển Dict9
EV

pertaincious Tiếng Anh là gì?

ENpertaincious
Tính từ
ngoan cố, cố chấp, dai dẳng; cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh, gan lì