Từ điển Dict9
EV

pervasive Tiếng Anh là gì?

ENpervasive
Tính từ
tỏa khắp, tràn khắp
pervasive smell
mùi tỏa khắp
a pervasive mood of pessimism
một tâm trạng bi quan tràn khắp