Từ điển Dict9
EV

peseta Tiếng Anh là gì?

ENpeseta
Danh từ
đồng pexeta (tiền Tây Ban Nha)