Từ điển Dict9
EV

petaloid Tiếng Anh là gì?

ENpetaloid
Tính từ
hình cánh hoa