Từ điển Dict9
EV

petaurist Tiếng Anh là gì?

ENpetaurist
Danh từ
(động vật học) sóc bay có túi