Từ điển Dict9
EV

petroglyph Tiếng Anh là gì?

ENpetroglyph
Danh từ
thuật khắc đá