Từ điển Dict9
EV

petrol Tiếng Anh là gì?

ENpetrol
Danh từ
(Mỹ gasoline, gas)
[dầu] xăng