Từ điển Dict9
EV

pie-dog Tiếng Anh là gì?

ENpie-dog
-dog) /'paidɔg/ (pie-dog) /'paidɔg/* danh từ
(Anh-Ân) chó hoang