Từ điển Dict9
EV

piece-work Tiếng Anh là gì?

ENpiece-work
Danh từ
công việc trả theo sản phẩm