Từ điển Dict9
EV

piece-worker Tiếng Anh là gì?

ENpiece-worker
Danh từ
công nhân ăn lương theo sản phẩm