Từ điển Dict9
EV

piecrust Tiếng Anh là gì?

ENpiecrust
Danh từ
vỏ bánh pa-tê