Từ điển Dict9
EV

pied Tiếng Anh là gì?

ENpied
Tính từ
khoang (chủ yếu nói về chim)
a pied wagtail
chim chìa vôi khoang (trắng đen)