Từ điển Dict9
EV

pier Tiếng Anh là gì?

ENpier
Danh từ
cầu tàu
trụ cầu
khoảng tường giữa hai cửa sổ