Từ điển Dict9
EV

pier-glass Tiếng Anh là gì?

ENpier-glass
Danh từ
gương lớn (soi cả người, thường đặt ở trụ giữa hai cửa sổ)