Từ điển Dict9
EV

pierage Tiếng Anh là gì?

ENpierage
Danh từ
thuế bến, thuế cầu tàu