Từ điển Dict9
EV

piercer Tiếng Anh là gì?

ENpiercer
Danh từ
(kỹ thuật) cái đột lỗ, mũi đột, mũi khoan, giùi