Từ điển Dict9
EV

piercing Tiếng Anh là gì?

ENpiercing
Tính từ
lanh lảnh, inh tai (tiếng)
buốt (gió, lạnh)
a piercing wind
gió buốt